Onze expertise

Onze expertise2019-10-23T17:04:32+02:00

Een compleet pakket voor alle aanvragers

Atalmedial is één van de grootste samenwerkingspartners in Nederland op het gebied van laboratoriumdiagnostiek en biedt een breed pakket aan diensten aan zowel huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen en andere (zorg)instellingen waaronder VVT en GGZ-instellingen.
Daarnaast exploiteert Atalmedial één van de grootste trombosediensten van Nederland. Wij bieden, zowel via reguliere trombosezorg als via zelfmeten, begeleiding aan ruim 22.000 trombosepatiënten per jaar; van bloedafname tot advies over de benodigde dosering antistollingsmedicatie.

De combinatie van eerste- en tweedelijns diagnostiek en de omvang van onze dienstverlening, maakt het mogelijk om op het gebied van klinische chemie en medische microbiologie een aantal onderscheidende vakdisciplines te organiseren, die voor alle partners beschikbaar zijn.

Bij Atalmedial staan wij voor ‘lijnloze’ diagnostiek. Wij bieden diagnostiek niet per zorgsegment aan maar integraal over de domeingrenzen heen; aan alle aanvragers onafhankelijk van in welk deel van de zorgsector zij actief zijn. Een compleet pakket voor alle aanvragers.

Bijdragen aan verdere ontwikkeling van diagnostiek

Op het laboratorium werken wij actief mee aan wetenschappelijk onderzoek en hebben wij daarbij nauwe banden met diverse academische centra en de ziekenhuizen die wij van diagnostiek voorzien. Ook in samenwerking met farmaceutische bedrijven wordt gewerkt aan trials bij geneesmiddelenonderzoek. Tevens vindt onderzoek plaats naar meerwaarde van diagnostiek in de zorgketen.

Verschillende disciplines

De kracht van Atalmedial ligt in verschillende disciplines zoals:

Preanalyse2019-10-23T16:49:29+02:00

In de fase van de pre-analyse (de stap voordat het monstermateriaal in ons laboratorium kan worden onderzocht) ondersteunt Atalmedial zorgverleners door:

 1. De mogelijkheid van digitaal aanvragen van diagnostiek via Zorgdomein
 2. Het digitaal versturen van onze uitslagen via beveiligd berichtenverkeer en/of het beschikbaar
  stellen van de uitslagen via een uitslagenportal
 3. Een uitgebreid netwerk van bloedafnamepunten én bijbehorende monsterlogistiek
Klinische chemie2019-10-23T16:50:37+02:00

De klinische chemie is gericht op diagnostisch onderzoek aan de hand van analyse van lichaamsmateriaal. Oorspronkelijk richtte de klinische chemie zich vooral op het bepalen van zouten, eiwitten en stofwisselingsproducten in lichaamsvochten. In de laatste decennia is het arsenaal aan analyses van componenten (moleculen en cellen) in diverse lichaamsvochten sterk uitgebreid zoals metabolieten en antistoffen, maar ook cellen of DNA.

Door technische ontwikkelingen is het inmiddels mogelijk om bepaalde ziektebeelden al in een vroegtijdig stadium op te sporen en een ingezette behandeling nauwkeurig te volgen. Ook kunnen analyses worden verricht ter preventie van ziekte of om een prognose te kunnen geven. Veel routinematig laboratoriumonderzoek gebeurt tegenwoordig geheel geautomatiseerd, maar er zijn ook onderzoeken waar zeer specialistische kennis voor vereist is, bijvoorbeeld als het gaat om beenmergonderzoek, DNA en transplantatie. Hiervoor heeft Atalmedial onder haar klinisch chemici verschillende specialisten en kunnen we het volgende bieden

 • De hormoonhuishouding (endocrinologie)
 • De aanmaak, verdeling en afbraak cellen in het bloed (hemocytometrie)
 • De bloedstolling (hemostase en trombose)
 • Afweerreacties op lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen (immunologie)
 • De transfusie van bloedproducten, incl. de registratie van complicaties als gevolg van transfusies van bloedproducten
 • Veel voorkomende erfelijke aandoeningen (moleculair biologische technieken)

Hiermee levert het vakgebied klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde een cruciale bijdrage aan vaststellen en monitoren van ziekten en is daarmee een onmisbare discipline in de medische praktijk.

Bij Atalmedial worden structureel opleidingsplaatsen aangeboden aan klinisch chemici in opleiding en wordt voor de aangesloten ziekenhuizen onderwijs verzorgd voor assistent-geneeskundigen in opleiding. Tevens worden periodiek onderwijsbijeenkomsten georganiseerd voor de verschillende vakgroepen in de aangesloten ziekenhuizen.

POCT2019-11-10T10:44:03+01:00

Atalmedial biedt een breed scala aan point-of-care (POC) oplossingen aan, met name in de tweede lijn. Onze service bestaat uit volledige implementatie van de POC oplossing, inclusief scholing van gebruikers, onderhoud en kwaliteitscontrole van de meters en het verhelpen van storingen. Tot ons POC pakket behoren onder andere de bepalingen glucose, INR, bloedgas, Hb, fFN, HbA1c en CRP.

Atalmedial heeft voor de POCT een apart ISO-certificaat. Conform deze ISO richtlijn beoordeelt een commissie van inhoudsdeskundigen van Atalmedial samen met de betrokken medisch specialist of point-of-care diagnostiek de oplossing voor een bepaalde vraagstelling biedt. De commissie beoordeelt op basis van onder andere de kwalificaties van de betreffende gebruikers, de frequentie van het gebruik en de complexiteit van de apparatuur/test, of POCT diagnostiek op een veilige, betrouwbare manier kan worden uitgevoerd. Indien positief wordt besloten volgt een implementatietraject.

Medische microbiologie2019-10-23T17:10:17+02:00

Ons Medisch microbiologisch laboratorium doet onderzoek naar infectieziekten met als doel

 • Infectieziekten bij uw patiënten vast te stellen (diagnose).
  • Het MMB-laboratorium onderzoekt lichaamsmaterialen (zoals bloed, urine en feces) en zijn daarbij op zoek naar bacteriën, virussen, parasieten, gisten en schimmels en naar de gevoeligheid voor anti-microbiële middelen. Zo ondersteunen wij u bij de diagnose om infectieziekten bij uw patiënten te kunnen vaststellen.
 • U en uw patiënten te adviseren in de keuze van de juiste medicijnen bij infectieziekten (bestrijding)
  • Bij de anti-microbiële behandeling van infectieziekten adviseren onze artsen-microbioloog aan alle collega’s, zoals medisch specialisten, huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen en deskundigen infectie preventie. De artsen-microbioloog stellen samen met de artsen en apothekers het regionale antibioticumbeleid op. Dit is gebaseerd op de richtlijnen van de landelijke Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en toegespitst op regionale resistenties. Het digitale Antibioticaboekje vindt u door hier te klikken.
 • Informatie uit onderzoeken gebruiken om infecties te voorkomen (preventie) en outbreakmanagement
  • De deskundigen infectiepreventie en de Artsen-Microbioloog dragen zorg voor de
   infectiepreventie met als doel verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen
   (BRMO’s) tegen te gaan en ziekenhuisinfecties te voorkomen. Dit geldt niet alleen binnen het ziekenhuis maar ook in verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Voor vragen over infectiepreventie kunt u ons te allen tijde bellen en zullen wij meedenken aan een oplossing. Indien er een uitbraak is van een BRMO zullen wij voor begeleiding zorgen gezamenlijk met de deskundigen infectiepreventie en andere betrokkenen. Wij zullen ervoor zorgen dat de juiste stappen genomen worden om verdere verspreiding zo snel mogelijk te voorkomen en de grootte van de uitbraak in kaart te brengen.
 • Antibiotic stewardship
  Elk van onze ziekenhuizen beschikt over een actief A-team, gemandateerd door de Raad van Bestuur, bestaande uit minimaal een internist (-infectioloog), ziekenhuisapotheker en onze Artsen-Microbioloog. Dit team werkt nauw samen met de antibioticacommissie, bewaakt het antibioticagebruik en de restrictie op reservemiddelen en draagt zorg voor bed-side consultation.
Medicijnspiegels en toxicologie2021-11-30T09:54:45+01:00

Een medicijnspiegel bepaling is nodig om de hoeveelheid geneesmiddel in het bloed van een patiënt te bepalen. Voor zorgverleners kan het van groot belang zijn om een duidelijk beeld te krijgen van de geneesmiddelen die een patiënt slikt en hoeveel hiervan in het bloed is opgenomen. Door de medicijnspiegel te meten, kan een (huis)arts bepalen of de dosering niet te hoog of te laag is.
Het drugs- en medicijnonderzoek, aangevraagd bij Atalmedial, wordt uitgevoerd in samenwerking met Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ). Wij testen op de aanwezigheid van de volgende drugs/medicijnen in urine:

 • Opiaten (codeïne, morfine en heroïne)
 • Amfetaminen/xtc (amfetamine, metamfetamine en MDMA)
 • Methadon
 • Cocaïne
 • Benzodiazepinen
 • Cannabis
 • Alcohol
 • Ethylglucuronide Etg (aanwezigheid van alcholmetaboliet EtG)
 • Buprenorfine
 • Cotinine
 • GHB
Trombosezorg2019-10-23T16:55:02+02:00

Atalmedial heeft een van de grootste trombosediensten van Nederland en verzorgt jaarlijks voor ca. 20.000 patiënten de begeleiding bij het gebruik van hun antistollingsmedicatie via reguliere trombosezorg en zelfmeten en -doseren. In 2016 zijn alle patiënten overgezet van veneuze afname naar de vingerprik waarbij de tijd van de INR-bepaling tot het doseeradvies is verminderd van gemiddeld 3 uur tot 5 minuten! Het onderscheidend vermogen van onze trombosezorg:

 • Time in Therapeutic range (TTR): objectieve kwaliteitsmaat van de trombosezorg in Nederland. Atalmedial scoort ruim boven het landelijk gemiddelde van deze TTR
 • Dynamisch beleid rondom ingrepen bij trombosezorgpatiënten
 • INR-meting middels capillaire afname
 • Centrale rol in het vertalen van de Landelijke Samenwerking Keten Afspraken Antistolling 2.0 (LSKA) naar afspraken op regionaal niveau.

Speerpunt voor de afdeling Trombosezorg in het kader van ‘zinnig en zuinige’ zorg is het terugdringen van het aantal huisbezoeken en het stimuleren van patiënten om over te stappen op zelfmeten en zelfmanagement.
Om de gevolgen van o.a. het toenemende gebruik van DOAC’s op te kunnen vangen en ook een stevigere innovatie-agenda op te stellen, is Atalmedial toegetreden tot de coöperatie Centrum Antistolling en Trombosezorg (www.hetcat.nl).

Pathologie2019-10-23T16:55:41+02:00

In samenwerking met partners biedt Atalmedial ook pathologie aan waarbij Atalmedial met name de daaraan verbonden monsterlogistiek voor haar rekening neemt.

Ga naar de bovenkant