Aanmelden bij Atalmedial trombosezorg

Uw huisarts of specialist kan u aanmelden bij Atalmedial trombosezorg wanneer:

  • U trombose heeft of heeft gehad;
  • U een aandoening heeft met een verhoogde kans op het ontwikkelen van trombose.

Wat doet Atalmedial trombosezorg?

Atalmedial trombosezorg begeleidt patiënten die vitamine-K-remmers (acenocoumarol of fenprocoumon) gebruiken en controleert daarom met regelmaat uw INR, een maat voor de stolbaarheid van uw bloed. Controle varieert per persoon van een à twee keer per week tot maximaal een keer per zes weken. Aan de hand van uw INR wordt een nieuwe doseerkalender gemaakt.

Uw eerste controle

Na uw aanmelding bij Atalmedial trombosezorg of na een ziekenhuisopname, wordt u door een medewerker van Atalmedial trombosezorg gecontroleerd. Dat kan op afspraak bij één van de poliklinieken of bij u thuis tussen 08.00 en 15.00 uur.

Voor deze eerste controle vragen wij u om een aantal zaken voor ons klaar te leggen:

  • Uw identiteitsbewijs;
  • Uw verzekeringsbewijs;
  • Het aanmeldingsformulier van Atalmedial trombosezorg;
  • Alle medicijnen die u gebruikt (potjes en doosjes).

Onze medewerker controleert uw gegevens, neemt bloed bij u af door middel van een vingerprik, bepaalt uw INR en stelt u een aantal belangrijke vragen. Hierna worden alle gegevens digitaal naar Atalmedial trombosezorg verstuurd. Vervolgens krijgt u uitleg over het gebruik van de doseerkalender. Ook kunt u dan vragen stellen over de antistollingsbehandeling. Tot slot spreekt de medewerker met u af waar de volgende INR-controles zullen plaatsvinden.

Atalmedial trombosezorg hanteert een systeem van ‘voorkeursdagen’. Aan elke postcode is een dag van de week gekoppeld, waarop onze medewerkers van de afnamedienst bij u in de buurt zijn. Uw controles zullen zoveel mogelijk op deze voorkeursdagen plaatsvinden. De medewerker kan u vertellen welke voorkeursdag bij uw adres hoort. Wanneer het medisch noodzakelijk is, zullen wij ook buiten de voorkeursdagen bij u thuis komen prikken. Aan patiënten die vanaf het begin van de antistollingsbehandeling “thuis” geprikt worden, zal na zes weken worden voorgelegd om in het vervolg naar een afnamelocatie te gaan.

Vervolgcontroles

Bij iedere volgende controle wordt opnieuw uw INR bepaald. Eventuele bijzonderheden worden besproken en doorgegeven aan Atalmedial trombosezorg. Op de dag van controle wordt u verzocht om van 15.00 – 18.30 uur telefonisch bereikbaar te zijn. Als er dan een noodzakelijke aanpassing van uw dosering gemaakt moet worden, kan de nieuwe dosering namelijk meteen aan u worden doorgegeven.
Als u thuis geprikt wordt en op de afgesproken dag verhinderd bent, vragen wij u om dit minimaal drie dagen van tevoren aan Atalmedial trombosezorg door te geven.

Bloedafname

Het afnemen van bloed gebeurt door middel van een vingerprik. Om patiëntverwisseling te voorkomen, vragen wij aan iedere patiënt om de trombosepas te laten zien en naam en geboortedatum te noemen.

Doseerkalender

Een doseerarts van Atalmedial trombosezorg stelt vast hoeveel tabletten van het antistollingsmiddel u moet innemen en wanneer de hercontrole plaatsvindt. De doseerarts houdt daarbij rekening met uw INR en de aanvullende informatie die wij van u en uw arts hebben ontvangen. Daarom is het belangrijk dat u altijd relevante informatie aan ons doorgeeft. U krijgt na deze controle een nieuwe doseerkalender. Hierop staat per dag aangegeven hoeveel tabletten u moet innemen. Ook de nieuwe controledatum staat op de doseerkalender vermeld.

Aan de bovenzijde van de doseerkalender staan uw naam en overige gegevens. Hier ziet het doseerschema dat u moet volgen en informatie over de bereikbaarheid van Atalmedial trombosezorg. Op de achterzijde is aangegeven in welke gevallen u contact moet opnemen met Atalmedial trombosezorg.

De doseerkalender laat altijd nog drie extra dagen dosering na hercontroledatum zien, zodat u weet wat u in kunt nemen totdat u de nieuwe doseerkalender per post ontvangen heeft.