Inleiding

Atalmedial is actief op het gebied van laboratoriumgeneeskunde en biedt een breed pakket aan diensten aan zowel huisartsen, ziekenhuizen en andere (zorg)instellingen. Aanvragers kunnen bij Atalmedial terecht voor diagnostiek, consultancy, advies en service op het gebied van klinische chemie, medische microbiologie  en trombosezorg. Zo werken wij samen aan uw gezondheid. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, heeft Atalmedial persoonsgegevens (waaronder mogelijk medische gegevens) van u nodig. Wij ontvangen deze gegevens via de aanvrager van het onderzoek (bijvoorbeeld uw huisarts, uw medisch specialist of een andere aanvrager).

Atalmedial wil een zo goed mogelijke bescherming van de privacy van alle cliënten die gebruik maken van onze diensten en zo voldoen aan de privacywetgeving. De verwerkingen binnen de organisatie zullen worden ingericht op basis van doelmatigheid en minimalisatie van uw data. Zij heeft daarvoor privacybeleid opgesteld waarbij in een bijlage is uitgewerkt welke persoonsgegevens worden verwerkt door laboratorium en trombosezorg:

Download het privacybeleid

Download de bijlage privacybeleid – overzicht persoonsgegevens

Om duidelijk te maken wat dit voor u betekent, is deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken in het kader van het leveren van laboratoriumgeneeskunde en trombosezorg. Wij hebben voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle ondernemingen die behoren tot de Atalmedial-groep.

Doelen waarvoor wij uw gegevens opslaan

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag Atalmedial gegevens alleen opslaan voor bepaalde doelen. De doeleinden waarvoor binnen Atalmedial gegevens worden opgeslagen en verwerkt zijn:

 1. het leveren van laboratoriumgeneeskunde en trombosezorg;
 2. ten behoeve van de financiële administratie (waaronder betaling van uw behandeling door de zorgverzekeraar);
 3. vanwege kwaliteitsverbetering. Sommige gegevens gebruiken wij voor controle voor het verbeteren van de kwaliteit van uw behandeling;
 4. wetenschappelijk onderzoek, statistiek en medisch onderwijs;
 5. voor (klant)tevredenheidsonderzoek.

Vastleggen van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens
Na een aanmelding met het verzoek om onderzoek, behandeling of begeleiding van een patiënt, heeft Atalmedial gegevens nodig van de patiënt. Zonder deze persoonsgegevens kan de patiënt niet geholpen worden. Wanneer u naar ons komt voor diagnostisch onderzoek of trombosezorg controleren wij uw gegevens op het aanvraag c.q. aanmeldformulier dat u bij zich heeft bij uw eerste bezoek dan wel uw gegevens die wij (elektronisch) hebben ontvangen bij de aanvraag c.q. aanmelding en daarmee geeft u toestemming voor het uitvoeren van de laboratoriumgeneeskunde en/of trombosezorg waarmee wij de gegevens op het aanvraagformulier c.q. aanmeldformulier mogen vastleggen.

Nader gebruik lichaamsmateriaal
Voor het verbeteren of controleren van de analyses in ons laboratorium maakt Atalmedial gebruik van uw lichaamsmateriaal (bv. bloed, urine) dat overblijft na afronding van onderzoeken en eventuele vervolgonderzoeken waar het materiaal in eerste instantie voor afgenomen is. Voor het nader gebruik van lichaamsmateriaal volgt Atalmedial de richtlijnen die zijn opgenomen in de handleiding ‘Code Goed Gebruik’ van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen. Het materiaal wordt altijd eerst geanonimiseerd zodat de resultaten van onderzoek niet meer tot individuele patiënten herleidbaar zijn. Indien u bezwaar heeft tegen het nader gebruik van uw lichaamsmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken bij de medewerker van Atalmedial die het materiaal bij u afneemt (zoals bloed) of bij wie u het materiaal afgeeft (zoals urine). Uw bezwaar wordt geregistreerd op het aanvraagformulier en vastgelegd in ons laboratoriumsysteem.

Dossier, bewaartermijn en geheimhouding

De regels van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) zijn ook van toepassing op Atalmedial. In het kader van uw behandeling moet er op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) een (laboratorium)dossier worden aangelegd. De gegevens die over u worden opgeslagen worden vertrouwelijk behandeld volgens de regels die hiervoor gelden. Voor alle medewerkers van Atalmedial geldt dat zij alleen uw gegevens mogen inzien voor zover dit noodzakelijk is voor uw behandeling of de administratieve verwerking hiervan. Alle medewerkers hebben bovendien een geheimhoudingsplicht over alles wat zij over uw behandeling te weten zijn gekomen. Atalmedial bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of de daarmee verenigbare doelen, waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is in principe 15 jaar gerekend vanaf het moment dat ze zijn verzameld, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener nodig is.

Delen van gegevens in het kader van uw behandeling

 1. De WGBO legt een geheimhoudingsplicht op aan hulpverleners waar ook laboratoria aan zijn gehouden. Atalmedial heeft toestemming nodig van de patiënt om gegevens aan derden te verstrekken. Een uitzondering hierop is dat gegevens wel verstrekt mogen worden aan personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van een behandeling en aan een vervanger van de hulpverlener voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 2. Voor onderzoek dat niet door Atalmedial zelf kan worden uitgevoerd werkt Atalmedial samen met verzendlaboratoria. Dit zijn externe laboratoria die laboratoriumverrichtingen uitvoeren die niet binnen Atalmedial plaatsvinden. Ook deze laboratoria zijn gebonden aan de privacywetgeving. Op hen rust een zelfstandige verplichting uw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken.

Delen van gegevens buiten de behandelrelatie

 1. Buiten de behandelrelatie zullen wij alleen gegevens aan derden (waaronder andere zorgverleners) verstrekken nadat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
 2. Wetenschappelijk) Onderzoek
  Wanneer medewerking wordt verleend aan wetenschappelijk onderzoek, dan verstrekt Atalmedial eventuele onderzoeksgegevens volledig anoniem. Er kan dan niet meer worden nagegaan van wie de gegevens afkomstig zijn. U zult niet worden geïnformeerd over eventuele bevindingen die uit het onderzoek naar voren komen. Mochten uw persoonlijke gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek wel gewenst of nodig zijn, dan worden deze alleen verstrekt wanneer u ons of de uitvoerder van het wetenschappelijk onderzoek daarvoor toestemming heeft gegeven.

Beveiliging

Uw gegevens worden opgeslagen in geautomatiseerde laboratorium informatiesystemen. Bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons, daarom zijn onze gegevensverwerkende systemen adequaat beveiligd. Atalmedial:

 • heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • werkt volgens de normen en richtlijnen van de ISO 27001 en de NEN7510.
 • met verwerkers worden afspraken gemaakt over het veilig beheren van informatie.
 • Elke nieuwe medewerker / stagiair tekent bij indiensttreding een   geheimhoudingsverklaring waarin o.a. staat dat hij/zij zich zal houden aan de geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald in de WGBO en beschreven in de CAO ziekenhuizen.

Rechten

De AVG geeft u een aantal rechten ten aanzien van de gegevens die wij van u opslaan en verwerken. Uitgebreide informatie over uw rechten is te raadplegen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Om gebruik te maken van de de hieronder genoemde rechten kunt u een bericht sturen naar de functionaris gegevensbescherming (privacybescherming@atalmedial.nl)

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Het recht op inzage betreft alleen inzage in iemands eigen gegevens. U heeft dus geen recht op informatie over anderen met dien verstande dat:

 • Ouders van kinderen tot 12 jaar recht hebben op inzage
 •  kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met inzage in hun dossier

Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u op afspraak bij ons langs komen om in te zien welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat u ons kunt vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen als deze:

 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Het rectificatie recht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte gegevens aan u mee te geven. Dit is het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Dit recht geldt voor alle verwerkingen die zijn gebaseerd op een gerechtvaardigd belang.

Recht op vergetelheid (een deel van uw dossier te laten vernietigen)
U heeft  het recht ons te vragen (bepaalde) gegevens over u te wissen. Daarvoor gelden wel wettelijke beperkingen, zowel tijdens als na de behandeling. Dit is het recht op vergetelheid.

Niet tevreden of heeft u een vraag?

Als u van mening bent dat Atalmedial afwijkt van hetgeen is opgenomen in deze privacyverklaring, of als u andere redenen heeft om aan te nemen dat de AVG niet correct worden uitgevoerd, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Atalmedial: privacybescherming@atalmedial.nl.

Verder kan er gebruik worden gemaakt van de klachtenprocedure van de autoriteit persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.