De raad van toezicht van Atalmedial houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Tevens toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie en het karakter van de stichting. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord bij het maken van keuzen door de raad van bestuur.

De leden van de raad van toezicht zijn:

  • Dhr. drs. W. van der Schoor, voorzitter
  • Mw. M.E. van der Zwan, MSc MBA, lid
  • Dhr. mr. drs. E.R. Honée, lid
  • Dhr. drs. J.P. van Beers, lid